თინათინ გოგია

შეზღუდული ქმედუნარიანობის პირებთან მეკავშირე ოფიცერი